WEBSITE InTrans

Auteurs

VBJK, Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen, is de projectcoördinator en werkt samen met UGent, Steunpunt Diversiteit en Leren en Departement Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek voor de Vlaamse implementatie. De leden van de ambtelijke werkgroep transitie (Agentschap Opgroeien, AGODI, Departement Onderwijs …) zijn de geassocieerde Vlaamse partners. In het InTrans-project zijn partners uit vijf Europese landen betrokken (Italië, Slovenië, Finland, België (VL) en Denemarken). Daarnaast is het internationale ISSA-netwerk (International Step by Step, gevestigd in Nederland) betrokken met het oog op het verspreiden van de projectresultaten naar andere Europese landen. Het ISSA-netwerk is gespecialiseerd in opvang, onderwijs en zorg voor jonge kinderen en bereikt via haar uitgebreide netwerk het werkveld, beleidsmedewerkers en onderzoekers uit ECEC in Europa en Centraal-Azië.

Jaar

2022

Inhoud

De finale doelstelling van het InTrans-project is het versterken van inclusieve transities van thuis / kinderopvang naar de kleuterschool opdat kinderen een positieve start in de kleuterschool ervaren. Met andere woorden, zetten we in op transitiepraktijken die ervoor zorgen dat alle kinderen en hun families betrokken worden in zorgzame en effectieve leerstrategieën van bij de start.

In het InTrans-project zetten we in op kennisdeling en ontwikkeling over inclusieve transities in en tussen de betrokken landen. We richten ons hierbij in het bijzonder op beleidsmedewerkers (lokaal, regionaal en nationaal), de initiële opleidingen van toekomstige ECEC-professionals (opleidingen kleuteronderwijs en directeursopleidingen in basisonderwijs) en organisaties die instaan voor de professionalisering van leerkrachten en directies (pedagogische begeleidingsdiensten, hogescholen, andere vormingsinstanties).

Meer concreet stonden volgende drie doelstellingen centraal:

  • Beleidsmedewerkers uit de verschillende betrokken landen en uit verschillende beleidsdomeinen (onderwijs – welzijn) ontwikkelen en delen kennis over welke systemische condities nodig zijn om inclusieve en warme transities tussen kinderopvang / thuis en de kleuterschool te realiseren.

  • Kleuter- en kinderopvangteams beschikken over de nodige kennis en knowhow over inclusieve transities en een sterke start in de kleuterschool via deelname aan professionaliseringsinitiatieven die inzetten op kennisontwikkeling en reflectie vertrekkende van de eigen pedagogische praktijk.

  • De initiële opleiding van kleuterleerkrachten en kindbegeleiders versterken in het aanbrengen van kennis, onderzoek en knowhow over inclusieve transities en een sterke start in de kleuterschool.

Het uiteindelijke doel is dat de knowhow over bestaande goede beleidspraktijken verder verspreid en geïmplementeerd worden in de verschillende landen.

Url

https://www.issa.nl/intrans

Afbeelding

intrans