EINDRAPPORT Steunpunt Onderwijs Onderzoek (SONO). Evaluatie & diversiteit in het basis- en het secundair onderwijs.

Auteurs

Joke Ysenbaert, Piet Van Avermaet & Mieke Van Houtte

Jaar

2020

Inhoud

Dit rapport is het sluitstuk van een onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO). SONO heeft als doel om gedurende de periode 2016-2020 beleidsvoorbereidend onderzoek te voeren rond verschillende thema’s die door de Vlaamse Overheid als prioritair en relevant beschouwd worden. Eén van de onderzoekslijnen (OL. 1.6) focust op het evaluatiebeleid van scholen en de evaluatiepraktijken van leerkrachten in het basis- en secundair onderwijs. Hierbij wordt nagegaan in welke mate het evaluatiebeleid en de - praktijken van scholen rekening houden met diversiteit onder leerlingen.
Binnen deze onderzoekslijn werden reeds drie deelrapporten opgeleverd: de literatuurstudie (Ysenbaert, Van Avermaet, & Van Houtte, 2017), het rapport met de resultaten van het casestudieonderzoek (Ysenbaert, Van Avermaet, & Van Houtte, 2018) en een rapport met de bevindingen van het surveyonderzoek (Ysenbaert, Van Avermaet, & Van Houtte, n.d.).
Het voorliggend document vormt het eindrapport waarin de bevindingen van de drie deelstudies getrianguleerd worden. In het eerste hoofdstuk wordt de doelstelling en het opzet van het onderzoek kort geschetst. Het tweede hoofdstuk geeft de fasering weer van het onderzoek en de methodologie die hierbij gehanteerd werd. In een derde hoofdstuk worden de resultaten toegelicht die voortvloeien uit de triangulatie van de drie deelstudies. Dit hoofdstuk wordt afgerond met een samenvatting aan de hand van de centrale onderzoeksvragen. In de discussie, hoofdstuk IV, worden de bevindingen teruggekoppeld naar de opzet van dit onderzoek. Het discussieluik vormt de aanzet tot het formuleren van de beleidsaanbevelingen die na te lezen zijn in het vijfde en laatste hoofdstuk van dit rapport.
Voorafgaand aan de verschillende hoofdstukken, geven we eerst een beleidssamenvatting.

Url

https://steunpuntsono.be/portfolio/evaluatie-diversiteit-in-het-basis-en-secund…

Afbeelding

evaluatie en diversiteit

Pdf

1.6_evaluatie-diversiteit-in-het-basis-en-secundair-onderwijs.-eindrapport.pdf1.61 MB